:: Demografická situácia Historický vývin počtu obyvateľov

Vývoj obyvateľstva v mikroregiónu od roku 1970 je charakterizovaný poklesom počtu obyvateľov. V poslednej dekáde (1991- 2001) vykazujú obce stagnáciu až mierny nárast počtu obyvateľov. Trend znižovania počtu obyvateľov sa prejavuje v celom okrese Sobrance. Pokles prirodzených prírastkov obyvateľstva sa odráža v zmenšovaní podielu mladej populácie a zvyšovaní podielu starších vekových skupín. V mikroregióne Okna žilo koncom roka 2001 spolu 2716 obyvateľov. V 20. storočí počet obyvateľov postupne klesal až do roku 1991, keď dosiahol historické minimum v ére sčítania obyvateľstva. Pokles začiatkom 20. storočia bol zapríčinený vysťahovalectvom najmä do USA, čiastočne aj 1. svetovou vojnou. Počas 2. svetovej vojny boli z obci deportovaní židia . Po vojne sa rodiny sťahovali do českého pohraničia. Za éry socializmu odchádzali z obci najmä mladí vzdelaní ľudia, ktorí tu nenachádzali uplatnenie. Po roku 1991 počet obyvateľov v obci Úbrež opäť stúpa z dôvodu prisťahovania nových rómskych rodín do opustených domov. V obci Úbrež bolo v roku 1953 z 821 obyvateľov 53 Cigánov a všetci žili v ciggánskej osade. V roku 1979 Cigáni kúpili v dedine prvé 3 domy, dnes žijú okrem osady už v 18 dedinských domoch, kde ich žije 118 a v osade 82. Cigánska osada "Jaruška" na juhozápadnom okraji Karny existuje už minimálne od 19. storočia, obdobie jej vzniku nie je známe. V r. 1985 v obci Úbrež žilo 101 Rómov, v roku 1995 125 Rómov a v roku 1993 žilo v obci 200 Rómov. Okrem obce Vyšné Remety vzrastá počet obyvateľov mikroregiónu vo všetkých obciach od roku 1991. Vývoj počtu obyvateľov v období rokov 1869 - 2001 bol následovný :

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Košice; Štatistický úrad - Krajská správa Košice, pracovisko Michalovce

Veková štruktúra obyvateľstva

Vekovú štruktúru obyvateľstva charakterizuje zastúpenie hlavných ekonomických aktívnych skupín:

• predproduktívny vek 0 - 14 rokov
• produktívny vek 15 - 54 rokov u žien, 15 - 59 rokov u mužov
• posproduktívny vek 55 a viac - ženy, 60 a viac - muži


Pokles prirodzených prírastkov obyvateľstva sa odráža v zmenšovaní podielu mladej populácie a zvyšovaní podielu starších vekových skupín. Od roku 1980, mení sa aj veková skladba obyvateľstva a vo väčšine obci, narastá podiel staršej generácie a prudko klesá podiel obyvateľstva v predproduktívnom veku.

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti

V mikroregióne prevláda počet obyvateľov slovenskej národnosti, pričom možno konštatovať, že v porovnaní s rokom 1991 (predposledné sčítanie ľudu) nenastali zásadné zmeny. V mikroregióne v súčasnosti žije aj početná rómska komunita.

Štruktúra obyvateľstva podľa ukončeného vzdelania v roku 2001

Vzdelanostná úroveň má výrazný vplyv na uplatnenie obyvateľov na trhu práce. V mikroregióne takmer polovicu obyvateľstva tvoria ľudia so základným a učňovským vzdelaním bez maturity. V jednotlivých obciach mikroregiónu najviac obyvateľov je so základným vzdelaním cca 26 % . Vysokoškolsky vzdelané osoby tvoria v mikroregióne 4 % a najviac je v obci Ruskovce. Najviac obyvateľov so základným vzdelaním je v obci Úbrež.

Vzdelanostnú úroveň obyvateľstva mikroregiónu Okna je vidieť na nasledujúcom grafe:

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Košice; Štatistický úrad - Krajská správa Košice, pracovisko Michalovce

Vývoj nezamestnanosti

Obyvatelia mikroregiónu sa po stáročia zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a prácou v lesoch. Veľká časť obyvateľstva mikroregiónu bola zamestnaná v poľnohospodárstve. V obciach mikroregiónu Okna podobne ako vo väčšine obciach Sobraneckého okresu je všeobecný nedostatok pracovných príležitostí. Priemerný ročný počet evidovaných nezamestnaných v mikroregióne v roku 2002 bol 447 ľudí a v roku 2003 klesol o 1 človeka na EN (evidovaných nezamestnaných) 446. Na poklese evidovaných nezamestnaných sa podieľa hlavne obec Remetské Hámre. V obci Úbrež je početná rómska komunita a dnes je väčšina Rómov nezamestnaná. Po 2. svetovej vojne, keď sa vytvárali rôzne pracovné príležitosti, sa všetci zdraví Rómovia zamestnali. Úbrežskí Cigáni sa v 1. polovici 20. storočia zamestnávali výrobou nepálených tehál (válkov) a neskôr aj vypaľovaním tehál. Okrem toho vyrábali prútené metly. Boli medzi nimi aj muzikanti, mali svoju cigánsku kapelu.Domový a bytový fond

V štruktúre bytového fondu výrazne prevládajú rodinné domy. Remetské Hámre patria medzi najmladšie sídelné útvary. Postupne sa sformovali do typu ulicovej radovej zástavby pozdĺž niekoľkých ulíc. Domy sú orientované čelom k ceste. V minulosti dominovali drevenné zrubové stavby. V 20.- 30. rokoch sa začali stavať murované domy z kameňa a hliny. Po II. Sv. vojne sa stavalo najmä z pálených tehál a kvádrov. Vyšná Rybnica je malá dedina, ktorá má o niečo viac ako 100 čísel domov. Najviac sa budovalo v šesťdesiatich rokoch. Výstavba domov v mikroregióne pomaly stále narastá ale trvalo obývané byty v domoch klesajú hlavne od roku 1991. Počet neobývaných bytov od roku 1970 trvalo narastá vo všetkých obciach mikroregió-nu. Oproti roku 1991 sa postupne viac bytov vyčlenilo na rekreačné účely. Vo väčšine obcí sa počty domov od roku 1970 v porovnaní s rokom 1980 znižovali ,ale v roku 1991 došlo k nárastu počtu domov.

Veľkosť bytov v roku 2001

Podľa posledného štatistického sčítania z prehľadu je vidieť , že najviac početné byty sú s 5 a viac izbami. Tieto byty sú väčšinou v postavených domov, ktoré sa stavali v 60- tych rokoch, kedy bola migrácia obyvateľstva veľmi malá.

Veková štruktúra bytového fondu

Najviac bolo postavených domov po 2. svetovej vojne a potom ešte výstavba pokračovala vo väčšine obci aj v rokoch 1971- 1980. Pomaly nárast zaznamenala výstavba až do roku 1990 a od roku 1991 až 2001 je zaznamenaný celkový pokles výstavby rodinných domov. Pri ich výstavbe sa vzhľadom na vtedajšie nízke ceny energií nekládol veľký dôraz na tepelno-izolačné vlastnosti materiálov, čo si bude vyžadovať dodatočné zdroje na zateplenie nielen rodinných domov ale aj obecných budov. Nová výstavba v niektorých obciach mikroregiónu bude pravdepodobná až po dobudovaní základnej infraštruktúry a po zlepšení životnej úrovne obyvateľstva okresu Sobran-ce. V prípade rozvoja služieb cestovného ruchu možno očakávať rekonštrukciu starších domov na víkendové chalupy.
Mikroregión OKNA - spoznajte jeho krásy  Mikroregión:  Obce: 2005 by Dragovid