:: Ekologická stabilita územia mikroregiónu Stupeň ekologickej stability územia sa hodnotí podľa miery kvality vegetácie a jej zastúpenia v katastrálnom území na základe metodických pokynov. Táto hodnota vyjadruje kvantitatívnu mieru ekologickej stability resp. narúšania ekologických väzieb v katastrálnom území. Koeficient ekologickej stability v kvantitatívnom vyjadrení znamená:

- menej ako 3.0 - podpriemerná úroveň
- od 3.0 - 4.0 - priemerná úroveň
- nad 4.0 - vysoký stupeň ekologickej stability územia


O úrovni stupňa ekologickej stability katastrálneho územia v roku 1999 svedčia údaje v nasledovnej tabuľke :

OP - Orná pôda
OS - Ovocné sady
TTP - Trvalé trávne porasty
PP - Poľnohospodárska pôda
LP - Lesná pôda
ES - Koeficient ekologickej stability

Iba dve obce mikroregiónu, Vyšná Rybnica a Remetské Hámre, patria do katastrálneho územia s vysokou mierou stability, pretože podstatnú časť ich katastrálneho územia tvoria lesy a ostatné obce patria do katastrálneho územia s podpriemernou úrovňou ekologickej stability územia. Jednotlivé obce mikroregiónu ležia v málo industriálnej oblasti, čo má pozitívny vplyv z hľadiska životného prostredia. Z územia mikroregiónu pokrývajú lesy cca 59 %, lúky a pasienky17% ( trvalé trávne porasty). Ornej pôdy je cca 17 %.
Kata- strálne územieRokOP (ha)Vinice (ha)Zá- hrady (ha) OSOS (ha)TTP (ha)Suma PP (ha)LP (ha)Vodná plocha (ha)Zast. plocha (ha)Ost. plocha (ha)Celkom (ha)ES
Jasenov2003389,80,114,14,3251,8660,1010,841,39,2721,42
Remetské Hámre200369,4069,42,4147,7288,92106,514,736,315,12461,54,67
Ruskovce2003182,21010,813,94333,83590,8029,1815,1327,9663,012,87
Ubrež2003691,526,726,12,20495,61242,1364,346,677,611,21741,82,7
Vyšná Rybnica2003190,61,227,70313,55333392,629,338,215,14008,24,61
Vyšné Remety2003191039,70175,9406,603,530,395,65361,96
Mikroregión OKNA - spoznajte jeho krásy  Mikroregión:  Obce: 2005 by Dragovid