:: Remetské Hámre Inravilán a juhozápadná časť extravilánu obce leží v ochrannom
pásme Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Remetské Hámre sa
tiahnu z juhu na sever v nadmorskej výške 245 až 1000 m. Stred obce
je v nadmorskej výške 286 m. Územie obce sa nachádza na dvoch geologicky rozdielnych podložiach: vulkanickom Vihorlatských vrchov a piesčito-hlinitom Východoslovenskej pahorkatiny. Najstaršou geologickou oblasťou územia je zníženina južne od Sninského kameňa v pramenitej časti Okny a Porubského potoka, nazývaná aj stratovulkán Morské oko.

Národná prírodná rezervácia Morské oko sa nachádza severne od obce Remetské Hámre v katastrálnych územiach obcí Remetské Hámre a Vyšná Rybnica a je sprístupnená cestou po záchytné parkovisko. Rozloha tohto chráneného územia je 108,48 ha, pričom 13,8 ha z tohto územia je vodná plocha. NPR bola vyhlásená na ochranu biologických hodnôt jazera Morské oko, rastlinných a živočíšnych spoločenstiev nachádzajúcich sa na jej území.
Prírodná rezervácia Jedlinka sa nachádza v katastrálnom území obce Remetské Hámre v hrebeňovej časti medzi Sninským kameňom a PR Pod Trstím, v zbernej časti Morského oka leží o výmere 35,04 ha. Pozoruhodný je tu najmä výskyt vzácneho a ohrozeného pľuzgiernika sudetského.
Prírodná pamiatka Malé morské oko, ktorá leží západne od NPR Morské oko, odkiaľ je prístupná označeným chodníkom. Nachádza sa v katastrálnom území obce Remetské Hámre a má výmeru 3,546 ha.
Prírodná rezervácia Lysák sa nachádza v katastrálnom území obce Remetské Hámre a má výmeru 4,28 ha. Je tvorená plošinou, ktorá je na vypreparovaných andezitových bralách. Významný je výskyt duba mnohoplodého a žltkastého.
Prírodná rezervácia (PR) : Baba pod Vihorlatom. Bola vyhlásená v roku 1999 o celkovej výmere 37,93 ha. Účelom vyhlásenia PR je ochrana porastov pralesovitého charakteru s ukážkou mohutných bukov a javorov horských a s masovým vyskytom skopolie kránskej.
Vihorlat: Národná prírodná rezervácia, vyhlásená v r. 1986, rozloha 50,9 ha. Ochrana prirodzených lesných a nelesných spoločenstiev s výskytom teplomilných a významných horských druhov rastlín. Okolo vulkanického centra sú koncentricky rozmiestnené produkty efuzívno-explozívneho komplexu, striedajúce sa plochy andezitových láv a pyroklastík.

História

Remetské Hámre je obec s tradíciou drevorubačstva, pálenia
dreveného uhlia, baníctva a žele-ziarstva.

Obec Remetské Hámre založili pri železiarňach koncom 18. storočia Sztárayovci. V roku 1828 už mala 68 domov a 467 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, pálili drevené uhlie a pracovali hlavne v železiarňach, ktoré vznikli v roku 1797. Železnou rudou boli zásobované baňami vo Vyšných Remetách, Vyšnej Rybnici, Porube pod Vihorlatom, Trnave a Banskom.

Železiarne v Remetských Hámroch vyrábali ročne 10 000 viedenských centov surového železa, z ktorého potom hámre a nástrojárne vyrábali poľnohospodárske nástroje - lopaty kosy, motyky, klince a liatinové výrobky, napr. kvalitné piecky Merkúr, svietniky, rámy na zrkadlá, riad na varenie, pamätné predmety a umeleckú liatinu, hlavne náhrobníky.

Železiareň v Remetských Hámroch mal od grófa Sztárayho v prenájme od r. 1844 český technik Pondelníček a Gaissbergger. Postavili strojovú klincovňu a zámočnícku dielňu, skoro však zanikla, lebo výrobky nemali odbyt. železiarne pracovali v r. 1848 pre armádu a vyrábali hlavne pušky. V roku 1862 mali jednu vysokú pec, 8 hámrov, dve nástrojárne. Zamestnávali 185 robotníkov. Robotníci mali od r. 1851 založenú Bratskú pokladnicu, do ktorej vkladali po 6% zo svojej mzdy.

Výrobňa poľnohospodárskych nástrojov, vyhňa a valcovňa boli v prevádzke ešte v roku 1922. Celý majetok patril od r. 1908 grófovi Szechenyimu, vrátane 7 150 kat. jutár lesov. Bola tu píla, drevospracujúci podnik. Žiaľ, musíme konštatovať, že z tejto doby sa nezachovali v obci technické pamiatky.

Už začiatkom 20. storočia bola postavená lesná železnica tzv. "drevenka", ktorá spočiatku slúžila na odvoz panstva na loveckú chatu pri jazere Morské oko a neskôr na zvoz dreva na pílu v Remetských Hámroch. V rokoch 1922 až 1924 bola trať zrekonštruovaná a predlžená až do Michaloviec. V roku 1939, po zabratí územia obce maďarskom sa úzkokoľajka predlžila od Morského oka cez Remetské Hámre, smerom na juh do Nižnej Rybnice. Železnička bola zrušená, v súčasnosti po jej trase vedie asfaltová cesta.
Mikroregión OKNA - spoznajte jeho krásy  Mikroregión:  Obce: 2005 by Dragovid