:: Jasenov Jasenov leží v Podvihorlatskej pahorkatine na náplavových kužeľoch
strednej Okny v nadmorskej výške okolo 174 m. Pahorkatina je mierne
členená, smerom na juh sa zvažuje do nížiny. Malá západná časť chotára
je porastená listnatým lesom zvaným Karna.

História

Prvá správa o Jasenove je v listine kráľa Ladislava IV. z roku 1279. Z nej zisťujeme , že dedina s priľahlým územným majetkom patrila okolo po-lovice 13. storočia šľachticovi Jakovi, neskôr ju zabral a držal neuvedený šľachtic, proti čomu pred kráľom protestovali synovia Jaka, uznal ich nárok na majetok za oprávnený a v roku 1279 im Jasenov vrátil.

Odvtedy bol trvalo vo vlastníctve šľachticov z Michaloviec a Tiba-vy. Je evidentné,, že jeho názov korení v slovenskom pomenovaní stromu jaseň, ktorý tam istot-ne hojne rástol pred vznikom dediny. Jestvovanie Jasenova možno zdôvodnene predpokladať pred 13., resp. 11. storočím. Dediny Úbrež a Vyšná Rybnica vznikli na pôvodnom území Jasenova a ich chotáre boli vykrojené z jasenovského. Ak by nejestvoval Jasenov, nemalo by nijaký účel umiestnenie ruských strážcov, ktorí v 11. storočí založili susedné Ruskovce.

Je zrejmé , že Jasenov bol najstarším sídliskovým celkom v porovnaní so susediacimi dedinami. V druhej polovici 13., prípadne začiatkom 14. storočia tamojší poddaní alebo aj prisťahovalci vy-budovali nové sídliskové časti. V dôsledku toho vznikli pre ne rozlišujúce pomenovania Nižný Jasenov, Stredný Jasenov, Vyšný Jasenov a Malý Jasenov, ktoré šľachtici pomaďarčovali. V druhej polovici 14. storočia jednotlivé časti sídliskovo splynuli a od 15. storočia mala dedina opäť len názov Jasenov. Jasenovské sedliacke domácnosti boli v roku 1427 zdanené daňou krá-ľovi od 12 port. Do polovice 16. storočia sa väčšina sedliakov odsťahovala. V roku 1567 okrem domácnosti richtára dve sedliacke domácnosti hospodárili na celých a tri na polovičných usad-lostiach. Tieto boli zdanené od 3,5 porty. V roku 1588 hospodárili 4 domácnosti na polovič-ných a 4 na štvrtinových usadlostiach, takže boli zdanené od troch port. V poslednej štvrtine sa do Jasenova prisťahovali noví usadlíci so šoltýsom. V roku 1599 bolo v sídlisku 20 obývaných poddanských domov a 1-2 šoltýske domy.

Na prelome 16. a 17. storočia bol Jasenov stredne veľkou dedinou s takmer výlučne poddanským obyvateľstvom. V 17. a začiatkom 18. storočia poddaných ubúdalo. V roku 1715 hospodárilo 5 sedliackych, v roku 1720 7 sedliackych a jedna želiarska domácnosť. K dedine patril vodný mlyn.

V Jasenove postavili kostol možno už v 15.-16. storočí, najneskôr však v prvej polovici 18. storočia. V polovici 18. storočia bol gréckokatolíckou, koncom 18. údajne pravoslávnou farnosťou. Nepochybne aj starobylosť Jasenova vplývala na to, že keď sa na prelome 14. a 15. storočia z iniciatívy šľachticov vytvori-lo jasenovské panstvo, územno- majetkový celok dostal pomenovanie podľa tejto dediny. K ja-senovskému panstvu patrilo v 15. storočí nasledovných 20 dedín: Blatné Remety, Blatné Reviš-tia, Vyšné Revištia, Gajdoš, Fekišovce, Závadka, Hnojné, Kusín, Jovsa, Úbrež, Poruba pod Vi-horlatom, Vyšné Remety, Bunkovce, Nižná Rybnica, Ruskovce, Baškovce, Jasenov, Hliník, Hlivištia a Vyšná Rybnica.
Mikroregión OKNA - spoznajte jeho krásy  Mikroregión:  Obce: 2005 by Dragovid