:: Vyšné Remety Obec Vyšné Remety sa nachádza 225 m n.m., na styku severného okraja Potiskej nížiny s Vihorlatom, 11 km od Sobraniec. Obec leží v Podvihorlatskej pahorkatine v údolí Okny.

História

Prvá správa o tejto dedine sa zachovala z roku 1400 a súvisí s vyšetrovaním krádeže svíň, patriacich poddaným v Remetách. Z obsahu listiny je zrejmé, že dedina jestvovala už pred rokom 1400. Pôvodná a základná časť slovenského názvu dediny, teda Remety zachovala to, že v tamojšom priestore sa nachádzala mníšska pustovňa (lat. heremitorium = pustovňa). Táto skutočnosť však nepodnietila vznik dediny Remety.

Ojedinelý názov dediny zložený z názvov Jasenov a Remety dosvedčuje, že priľahlý územný majetok pred vznikom dediny patril do pôvodného, blízkeho chotára Jasenova. Z týchto poznatkov vyplýva, že Remety založili usadlíci v chotári dediny Jasenov v 14. storočí. Maďarský názov Olahremthe (maď. Olah = Rumun, rumunský) dokazuje, že do dediny sa prisťahovali valasi sčasti ešte aj rumunského pôvodu v prvej polovici 15. storočia.

Remety od vzniku patrili šľachticom z Michaloviec. V15. storočí boli majetkovou súčasťou panstva Jasenov. V 16. storočí boli ich vlastníkmi najmä šľachtici z Tibavy. Pôvodné, roľnícke domácnosti boli v roku 1427 zdanené od 6 port. Valašské domácnosti vtedy zdaneniu nepodliehali. V roku 1437 tam hospodárilo 37 poddanských domácností, pričom pozemky po 18 odsťahovaných rodinách boli opustené. Remety boli vtedy veľkou dedinou. Z mien a priezvísk hláv rodín možno usúdiť, že to boli rodiny najmä rusínskeho, slovenského , nemeckého, prípadne iného pôvodu. V dedine bol vtedy aj mlyn, čo dosvedčuje, že pôvodne pastierske, valašské rodiny sa venovali aj pestovaniu obilnín, teda sa poroľníčovali.

Do polovice 16. storočia sa postupne väčšina poddanských rodín odsťahovala. V rokoch 1567 a 1588 sedliacke domácnosti zdanili rovnako od dvoch port. V roku 1588 dve domácnosti hospodárili na polovičných a štyri na štvrtinových usadlostiach.
Mikroregión OKNA - spoznajte jeho krásy  Mikroregión:  Obce: 2005 by Dragovid