:: Ruskovce Ruskovce ležia v severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny v Podvihorlatskej pahorkatine. Na trasových náplavových kužeľoch potoka Okna. Odlesnený chotár je mierne členená pahorkatina, ktorá sa južným smerom zvažuje do roviny. Nadmorská výška stredu obce je 144 metrov a 132-157 m v chotári. V obci sa nachádzajú Eneolitické mohylové násypy.

História

Ruskovce patria k starobylým dedinám bývalej Užskej stolice.

V priebehu 11. storočia bolo okolité územie pričlenené k Uhorskému štátu a stalo sa majetkom uhorských kráľov Arpádovcov. Tí v pohraničných oblastiach usádzali vojensko-strážne skupiny Rusov, ktorých najímali na stráženie krajinských ciest.

Podľa prof. Uličného osadu založili v 11. storočí ruskí strážcovia, podľa ktorých aj dostala názov. najstaršia písomná správa o Ruskovciach (Rwzkov) pochádza až z roku 1418. Nachádza sa v listine kráľa Žigmunda Luxemburského, ktorý v nej potvrdil šľachticom z Michaloviec a Tibavy vlastníctvo ich dedičných a nadobudnutých majetkov, ku ktorým patrili aj Ruskovce. V písomnostiach z 15.-18. storočia sa dedina vyskytuje v maďarizovaných tvaroch Rwzkoch, Ruzkocz. Názov dediny je slovenského pôvodu. v15. storočí boli vlastníkmi dediny šľachtici z Michaloviec a Tibavy. V 16. až 17. storočí tu boli naďalej vlastníkmi šľachtici z Michaloviec, predovšetkým vetva Pongrácovcov a Eödönfiovcov, ktorí mali v dedine aj svoju kuriu.

Obyvateľstvo Ruskoviec tvorili prevažne poddaní, ktorí sa zaoberali hlavne roľníctvom. Sociálnu skladbu obyvateľstva Ruskoviec tvorili jeden až dvaja šoltýsi, sedliaci, želiari, slobodníci a zemania. V 16. storočí boli v Ruskovciach až dvaja šoltýsi. V dedine boli totiž dvaja zemepáni a každý chcel mať svojho šoltýsa pre svoju časť dediny. V roku 1549 sa spomínajú šoltýsi Štefan a Imrich. V roku 1589 šoltýsi Štefan Frenyó a Pavol Frenyó.

Najpočetnejšou národnosťou v dedine boli Slováci a od konca 16. storočia aj Rusíni. Malú časť obyvateľstva tvorili Maďari. v roku 1427 mali Ruskovce najmenej 19 obývaných poddanských domov, ktoré boli zdanené daňou kráľovi. V 15. storočí boli Ruskovce stredne veľkou dedinou. V 16. storočí počet obyvateľov klesá. Súviselo to s politickou situáciou v Uhorsku, charakterizovanou slabou vládou jagelovcov. V roku 1549 tu hospodárili 2 šoltýske, 6 sedliackych a 6 želiarskych domácnosti. Koncom 16. storočia sa do dediny prisťahovali noví usadlíci, medzi ktorými boli aj Rusíni.

17. storočie bolo v dejinách Slovenska najťažším obdobím. Krajinu sužovali stavovské povstania šľachty namierené proti politike Habsburgovcov. Pohromou bola aj prítomnosť Turkov na južných hraniciach. Bolo to obdobie vojen, rabovania, ničenia. Mnoho ľudí dedinu opustilo alebo umrelo. Navyše v rokoch 1709-1710 zdecimovala obyvateľstvo aj povstalcov obrovská morová epidémia. Následkom toho tu v rokoch 1715 až 1720 poddaní nehospodárili, bývali tu len zemania.
Mikroregión OKNA - spoznajte jeho krásy  Mikroregión:  Obce: 2005 by Dragovid